ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van Dreamjuwelier
Naam ondernemer: Dreamjuwelier 
Geregistreerd aan Noordmolenstraat 49B, 3035 RG Rotterdam, Nederland
E-mailadres: Info@dreamjuwelier.com
KvK-nummer: 60922060
BTW-nummer: NL002352899B52

 

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een consument of Dreamjuwelier in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Dreamjuwelier en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en Dreamjuwelier gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dreamjuwelier en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dreamjuwelier en een consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dreamjuwelier voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden Dreamjuwelier niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dreamjuwelier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 3. Dreamjuwelier zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie verschaffen:

 4. het bezoekadres van de vestiging van Dreamjuwelier waar de consument bijvoorbeeld met klachten terecht kan;

 5. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 6. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 7. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van Goud of Zilver Sieraden gedurende een bedenktijd van 3 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dreamjuwelier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Dreamjuwelier.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 3 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Dreamjuwelier. Dit hoeft niet als Dreamjuwelier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Dreamjuwelier verstrekte instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 6. Verdere benodigde informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website.

 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 8. Als de consument slechts een deel van de order retour zendt, dan hoeven de eventuele leveringskosten niet terugbetaald te worden door Dreamjuwelier.

Artikel 9 – Verplichtingen van Dreamjuwelier bij herroeping

 1. Dreamjuwelier vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Dreamjuwelier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 3 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

 2. Dreamjuwelier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Dreamjuwelier staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.

 3. Een door Dreamjuwelier, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Dreamjuwelier kan doen gelden indien Dreamjuwelier is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Dreamjuwelier, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Dreamjuwelier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 3. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.

 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Dreamjuwelier kenbaar heeft gemaakt.

 5. De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Dreamjuwelier. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Dreamjuwelier. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan is dit het risico van de consument.

 6. Dreamjuwelier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Dreamjuwelier het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Dreamjuwelier tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Dreamjuwelier bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Dreamjuwelier biedt de volgende veilige betaalwijzen:

– iDEAL: kopers met een Nederlandse bankrekening kunnen gebruikmaken van iDeal. Deze betaalmethode is tot stand gekomen door samenwerking van de Nederlandse banken. Het iDeal-betaalsysteem verbindt de meest voorkomende online banksystemen en is een betrouwbaar betaalsysteem.

 1. De koper is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. Dreamjuwelier heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

 

Artikel 14 – Overmacht

Dreamjuwelier en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Dreamjuwelier beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dreamjuwelier.

 3. Bij Dreamjuwelier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dreamjuwelier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16 – Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 2. De administratie van Dreamjuwelier geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 3. Dreamjuwelier is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

 4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Dreamjuwelier zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Dreamjuwelier en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.